Последно изменение: 26.05.2018

 1. Мястото в курса се счита за заето след заплащане на капаро, което не подлежи на възстановяване в случай на отказ от участие в съответния курс. Капарото гарантира място в курса до датата, уточнена в настоящия документ за плащане на първата вноска.
 2. В цената на курса са включени: такса обучение, административна такса, такса за полагане на един финален изпит, издаване на сертификат за завършен курс.

2.1 Всеки финален изпит, проведен извън предварително обявената за групата дата, се заплаща по тарифи от ценоразписа на училището.

 1. В цената на курса не са включени учебните материали, които се заплащат по цени, уточнени при записване и попълване на формуляр в офиса на училището.
 2. Цената е за курс с хорариум, уточнен при записване и попълване на формуляр в офиса на училището и минимален брой курсисти в група – 4 човека. За трима и по-малко курсисти LinguaMundi има право (1) да отмени курса като възстанови платената до момента такса на курсистите без да дължи допълнителни неустойки или (2) да предложи алтернативен вариант за провеждане на обучението.
 3. LinguaMundi не носи отговорност за евентуални несъответствия при обучението на курсисти, записани в нива различни от началното, без да са положили входен тест или при резултат на входния тест, несъответстващ на изискванията на LinguaMundi за съответното ниво. В този случай, курсистът трябва да заплати пълната такса за курса преди неговото начало.
 4. Курсисти от курсовете Cambridge FIRST, Cambridge ADVANCED, IELTS, TOEFL iBT дължат такса по тарифи от ценоразписа на LinguaMundi, ако желаят да положат по време на курса си примерен тест (МОСК Exam), след предварително определена от LinguaMundi дата за него.
 5. Занятията се провеждат в дни и часове, уточнени при записване и попълване на формуляр в офиса на училището. При неявяване на нито един курсист за занятие, не по вина на LinguaMundi, занятието се счита за проведено.
 6. При наличие на обективни причини за непровеждане на занятие (например заболяване на преподавател), LinguaMundi има право да замести преподавателя с нов или да отложи провеждането на съответните занятия. При отлагане на занятие, курсът автоматично се удължава с броя на отложените занятия в дни и часове, описани при записване и попълване на формуляр.
 7. При продължителна невъзможност за провеждане на присъствени занимания в школата поради извънредни положения, епидемии и др., повече от 1 седмица за времето на курса, LinguaMundi има право да провежда занимания в дистанционна форма за времето до възобновяване на присъствените занимания. 
 8. Ако курсист се откаже от курс, за който е записан:

9.1. До деня на началото на курса – курсистът има право да му бъде възстановена внесената до момента от него сума с изключение на капарото, а след този срок няма право да изисква възстановяване на сумата.

9.2. До 7 дни преди неговото начало НЕ дължи административна такса за прехвърляне в друг курс от настоящия или следващия семестър.

9.3. Преди да е проведен ¼ или ½ от хорариума на курса – има право да бъде презаписан еднократно в друга група, в рамките на същия или непосредствено след­ващия семестър и в рамките на наличните свободни места, като му се запазва платената до момента такса. Курсистът може да продължи обучението си в новия курс, след като заплати разликата между платената до момента такса и пълната такса за новия курс, както и административна такса за прехвърляне, според ценоразписа на училището.

9.4. След като са минали повече от половината занятия от хорариума на курса – внесената от курсиста до момента на отказване сума не подлежи на възстановяване или на приспадане от следващ курс.

 1. LinguaMundi си запазва правото, едностранно и без да дължи неустойки и връщане на вече платени суми, да прекрати участието на курсист в обучението при:

10.1. Неспазване на нормите на добро поведение в базите на училището и по време на занятията;

10.2. Неплащане на дължимите такси в срокове, упоменати в настоящия документ.

 1. Всеки курсист, завършил курса на обучение с не повече от 35 % отсъствия и постигнал резултат на финалния тест минимум 51%, получава сертификат за завършен езиков курс за съответното ниво. Курсистите от курсове, подготвящи за външен изпит (Cambridge FIRST, Cambridge ADVANCED, IELTS, TOEFL), не полагат финален тест и не им се издава сертификат от LinguaMundi.
 2. LinguaMundi съхранява непоискани от курсисти дипломи за срок 1 година от датата на издаване на дипломата. Преиздаване на диплома става по тарифи от ценоразписа на LinguaMundi.
 3. LinguaMundi определя преподавателя на всеки един курс минимум 5 дни преди началото на курса и не може да гарантира, че ще уважи претенции от страна на курсист/и за конкретен преподавател.

 

Запознат съм с графика на провеждане, ценовите условия и условията за участие в курса. Уведомен съм за начина на достъп до моя студентски профил в електронната платформа MiLingua и приемам, че всичката информация и всякакви уведомления, касаещи моя курс ще бъдат публикувани там и аз своевременно ще се информирам за тях.

Съгласен съм данните ми да бъдат картотекирани в Езиков Център LinguaMundi за нуждите на обучението и в съответствие с политиката за защита на лични данни и да получавам актуална информация за училището на електронната си поща.

Ленгуидж Бокс ООД, ЕИК: 200616193, Пловдив 4000, ул. Княз Александър I, 31, осъществява езикови курсове под търговската марка LinguaMundi.