В сила от 26.05.2018

Последно изменение: 26.05.2018

Последно изменение: 14.05.2020

 1. Мястото в курса се счита за заето след заплащане на капаро, което не подлежи на възстановяване в случай на отказ от участие в съответния курс. Капарото гарантира място в курса до датата на неговото начало.
 2. В цената на курса са включени: такса обучение, административна такса, издаване на сертификат за завършен курс.
 3. В цената на курса не са включени учебните материали, които се заплащат по цени, уточнени на лицето на настоящия формуляр.
 4. Цената е за курс с хорариум, уточнен в настоящия документ и минимален брой 6 курсисти в група. За 5 и по-малко курсисти LinguaMundi има право (1) да отмени курса, като възстанови платената до момента такса на курсистите, без да дължи допълнителни неустойки, или (2) да предложи алтернативен вариант за провеждане на обучението.
 5. Занятията се провеждат в дни и часове, уточнени при записване и попълване на формуляр в офиса на училището. При неявяване на нито един курсист за занятие, не по вина на LinguaMundi, занятието се счита за проведено.
 6. При наличие на обективни причини за непровеждане на занятие (например заболяване на преподавател), LinguaMundi има право да замести преподавателя с нов или да отложи провеждането на съответните занятия. При отлагане на занятие, курсът автоматично се удължава с броя на отложените занятия в дни и часове, описани при записване и попълване на формуляр.
 7. При продължителна невъзможност за провеждане на присъствени занимания в школата поради извънредни положения, епидемии и др., повече от 1 седмица за времето на курса, LinguaMundi има право да провежда занимания в дистанционна форма за времето до възобновяване на присъствените занимания.
 8. Ако курсист се откаже от курс, за който е записан, до деня на началото на курса, курсистът има право да му бъде възстановена внесената до момента от него сума с изключение на капарото, а след започването на курса няма право да изисква възстановяване на сумата.
 9. Следните такси са дължими, ако курсист изяви желание да бъде прехвърлен еднократно в друга група от настоящия или следващ семестър и в рамките на свободните места:
 • Ако желанието е писмено изявено до 7 дни преди началото на курса НЕ дължи административна такса.
 • Ако желанието е изявено писмено, преди да е проведен ¼ или ½ от хорариума на курса, курсистът има право да бъде презаписан еднократно в друга група. В този случай платената до момента такса се запазва. Курсистът може да продължи обучението си в новия курс, след като заплати разликата между платената до момента такса и пълната такса за новия курс, както и административна такса за прехвърляне, според ценоразписа на училището.
 • След като са минали повече от половината занятия от хорариума на курса, внесената от курсиста до момента на отказване сума не подлежи на възстановяване или на приспадане от следващ курс.
 1. LinguaMundi си запазва правото, едностранно и без да дължи неустойки и връщане на вече платени суми, да прекрати участието на курсист в обучението при:
 • Неспазване на нормите на добро поведение в базите на училището и по време на занятията;
 • Неплащане на дължимите такси в срокове, упоменати в настоящия документ.
 1. LinguaMundi определя преподавателя на всеки курс минимум 5 дни преди началото на курса и не може да гарантира, че ще уважи претенции от страна на курсист/и за конкретен преподавател.
 2. Уведомен съм за начина на достъп до електронния дневник MiLingua и приемам, че всичката информация и всякакви уведомления във връзка с учебния материал, домашната работа, присъствията, отсъствията и напредъка на ученика, както и за учебните и неучебни дни от годината ще бъдат публикувани там и аз своевременно ще се информирам за тях.

При записване в курс, родителите/настойниците попълват следната декларация за съгласие/несъгласие:

В качеството си на родител/настойник на ................ декларирам, че:

 1. Съм съгласен / Не съм съгласен снимки, видео и аудио записи, илюстриращи участието на детето ми в учебните занимания, събития, кампании и инициативи на LinguaMundi да бъдат публикувани в уебсайта или фейсбук страницата на училището с образователна, познавателна и рекламна цел и за споделяне на добри практики.
 2. Съм съгласен / Не съм съгласен* детето ми да участва в изнесени уроци извън учебната база на LinguaMundi в рамките на пешеходната зона в централна градска част на гр. Пловдив. 
 3. Съм съгласен / Не съм съгласен** данните на детето ми да бъдат картотекирани в езиков център LinguaMundi за нуждите и да получавам актуална информация за училището на електронната си поща. Линчите данни се събират в съответствие с политиката за защита на лични данни на училището.

*Изнесените уроци са част от учебната програма на LinguaMundi. При несъгласие с т. 2 от Декларацията, родителите/настойниците ясно разбират, че тяхното дете няма да може да участва в тези уроци, а LinguaMundi няма да може да компенсира пропуснатите часове. 

**Ако родителите/настойниците не са съгласни с т.3 от настоящата Декларация, детето няма как да участва в организираните курсове от LinguaMundi.