А1

 

Разбиране при слушане - Разбирам познати думи и основни изрази, свързани с мен, моето семейството и конкретното ми обкръжение, когато се говори бавно и ясно.

Разбиране при четене - Разбирам познати имена, думи и прости изречения, например надписи на плакати или каталози.

Говорене, речево общуване - Общувам с прости изрази, когато събеседникът е готов да повтори по-бавно или да поясни и ми помогне да формулирам изказа си.

Спонтанна реч - Използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.

Писане - Формулирам кратко съобщение, например поздравление на пощенска картичка, попълвам формуляри с лични данни, например име, националност и адрес в хотелски регистрационен формуляр.

А2

 

Разбиране при слушане - Разбирам изрази и често употребявана лексика, свързани с всекидневието (лична или семейна информация, пазаруване, местоживеене, работа) . Схващам основната идея в кратки и ясни послания и съобщения.

Разбиране при четене - Чета кратки текстове. Откривам специфична информация във всекидневните материали като обяви, проспекти, менюта и разписания и разбирам кратки писма.

Говорене, речево общуване - Общувам във всекидневни ситуации, които изискват пряк обмен на информация по познати теми. Справям се в ситуации на краткотрайно общуване, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога сам да поддържам разговора.

Спонтанна реч - Използвам определен набор от изрази и изречения, за да опиша накратко семейството си и околните, условията, при които живея, образованието и настоящата или предишната си професия.

Писане - Формулирам кратки съобщения. Мога да напиша обикновено писмо, като например да благодаря на някого за нещо.

B1

 

Разбиране при слушане - Разбирам основните идеи във всекидневната реч по познати теми, използвани на работното място, в училище, през свободното време и т.н. Разбирам основната идея на радио и телевизионни програми на актуални теми, както и въпроси от личен или професионален характер, когато речта е сравнително бавна и ясна.

Разбиране при четене - Разбирам текстове, които съдържат предимно всекидневна или свързана с работата лексика. В писмен текст умея да разпознавам пожелания, изразяване на чувства и емоции.

Говорене, речево общуване - Справям се с повечето възникнали ситуации по време на пътуване в страната, в която се говори съответният език. Дори без предварителна подготовка се включвам в разговор на позната тема от личен характер или свързана с всекидневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване и актуални събития).

Спонтанна реч - Описвам своя опит, мечти, надежди и амбиции. Накратко посочвам причини и обяснявам мнения и планове. Разказвам случка или предавам сюжета на книга или филм; описвам своите впечатления.

Писане - Съставям свързан текст по теми, които са познати или представляват личен интерес. Съставям обикновено писмо, което описва личния ми опит или впечатления.

B2

 

Разбиране при слушане - Разбирам продължителна реч и лекции, проследявам дори сложни аргументи по сравнително познати теми. Разбирам голям а част от телевизионни новини и програми, които отразяват актуални събития. Разбирам филми, в които речта е на общоприетата езикова норма.

Разбиране при четене - Чета статии и доклади, свързани със съвременни проблеми, в които авторите изразяват особено отношение или позиция. Разбирам съвременна литературна проза.

Говорене, речево общуване - Общувам с лекота и непринуденост, което прави контакта с чужденци напълно възможен. Активно участвам в дискусии на познати теми, като пояснявам и подкрепям мнението си.

Спонтанна реч - Давам ясно и подробно описание по широк кръг теми, свързани с личните ми интереси. Разяснявам гледната си точка по даден въпрос, като посочвам предимствата и недостатъците на различните мнения.

Писане - Съставям подробен текст по широк кръг от теми, свързани с моите интереси. Посочвам аргументи за или против конкретна гледна точка в есе или доклад. Съставям писмо, като подчертавам значението на личния си опит.

C1

 

Разбиране при слушане - Разбирам продължителна реч, дори когато не е ясно структурирана и връзките са само загатнати. Разбирам телевизионни програми и филми без особени усилия.

Разбиране при четене - Разбирам дълги и сложни научни и художествени литературни текстове, като оценявам различията в стиловете. Разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато са извън моята област.

Говорене, речево общуване - Изразявам се гладко и непринудено без особено затруднение. Използвам езика гъвкаво и ефективно за социални и професионални цели. Формулирам точно идеи и мнения и умело общувам със събеседниците си.

Спонтанна реч - Изразявам ясно мнението си по сложни теми с подтеми, като анализирам отделни точки и завършвам с подходящо заключение.

Писане - Задълбочено обосновавам мнението си в ясни и добре структуритани текстове. Разсъждавам по сложни теми в писмо, есе или доклад, като акцентрам върху съществените факти. Подбирам подходящ стил за евентуалния читател.

C2

 

Разбиране при слушане - Нямам затруднения с разбирането на всякакъв вид разговорна реч на живо или на запис, дори когато изказът е с естествено темпо, при условия че разполагам с известно време, за да свикна с акцента.

Разбиране при четене - С лекота чета повечето писмени форми, включително абстрактни със сложни в структурно или езиково отношение текстове като наръчници, специализирани статии и литературни творби.

Говорене, речево общуване - Без усилие участвам в разговор или дискусия на различни теми и съм добре запознат с идиоматични и разговорни изрази. Изразявам се гладко и предавам точно и най-леките смислови оттенъци. Ако все пак имам проблем, пояснявам мисълта си и преодолявам недоразумението, като преструктурирам изказа си, без това да бъде забелязано.

Спонтанна реч - Правя ясно и точно описание и се аргументирам в подходящ за контекста стил, като следвам логиката на разговора, което помага на събеседника да долови и запомни акцентите.

Писане - Създавам ясен и добре структуриран текст в подходящ стил. Съставям сложно писмо, доклад или статия, които представят някакво събитие и имат добра логическа струкура, улесняваща читателя да забележи и запомни акцентите. Умея да пиша резюмета или рецензии на текстове на професионална или литературна тематика.